Seguretat i Salud Laboral

Seguretat i Salud Laboral

Plans de seguretat i salut laboral pels treballs d’urbanització.
Construcció i d’instal·lacions en general.
Coordinacions de seguretat.
Plans d’actuació davant situacions d’emergència.
Plans d’autoprotecció i seguretat.
Avaluacions de riscos.
L’empresa disposa d’un tècnic superior en prevenció de riscos laborals.