CONSEILS

Préparation des projets d’installation

électricité, chauffage, climatisation, informatique et téléphonie de tous types de bâtiments et bâtiments industriels

Rédaction de projets

des installations électriques des urbanisations, tant en ce qui concerne la distribution de basse tension que la légalisation de l’installation d’éclairage public.

Conseil technique et préparation de projets, de 

améliorations ou réparations d’installations électriques, chauffage et climatisation des bâtiments municipaux et autres installations.

Légalisation des installations

mentionné avant les Services Territoriaux de l’Industrie de Gérone et les entités collaboratrices de l’Administration.

Gestion avec des sociétés de services

pour les nouveaux projets d’urbanisation, les nouvelles constructions et la passation de marchés de services une fois les travaux terminés.

Suivi de la consommation électrique

économies mensuelles et tarifaires d’électricité. Des études de factures d’électricité sont menées afin d’essayer d’économiser de l’argent sur ces factures.

Control de la concessió de centraletes telefòniques,

alarmes i ascensors dels diferents edificis municipals. Control de la concessió del servei de recepció d’alarmes.

ASSESORAMENT

Confecció dels projectes d’instal·lacions

elèctriques, de calefacció, de condicionament d’aire, d’informàtica i telefonia de tot tipus d’edificis i naus industrials

Redacció dels projectes

d’instal·lacions elèctriques d’urbanitzacions, tant pel que respecta a la distribució de baixa tensió com a la legalització de la instal·lació d’enllumenat públic.

Assessorament tècnic i confecció de projectes, de les

millores o reparacions d’instal·lacions elèctriques, de calefacció i condicionament d’aire d’edificis municipals i d’altres dependències.

Legalització de les instal·lacions

esmentades davant dels Serveis Territorials d’Indústria de Girona i entitats col·laboradores de l’Administració.

Gestions amb companyies de serveis,

per projectes nous d’urbanització, nova construcció i contractació de serveis un cop acabada l’obra.

Seguiment del consum d’energia elèctrica

mensual i estalvi de tarifes elèctriques. Es porten a terme estudis dels rebuts de consum elèctrics per tal d’intentar un estalvi econòmic en aquests rebuts.

Control de la concessió de centraletes telefòniques,

alarmes i ascensors dels diferents edificis municipals. Control de la concessió del servei de recepció d’alarmes.

Serveis d´enginyeria

filet
filet

C/ Nou, 151, local 7 - 17.600 Figueres
Tel/Fax. 972 673 806 Mv. 607 478 962 Colleng@collenginyeria.com

Projectes d’instal·lacions
Modificació i adaptació Vehicles
Seguretat i salud laboral
Assessoraments municipals

Projectes d'activitats
Estudis de consum
Naus industrials
Altres serveis

Avis Legal