Assessoraments municipals

Coll Enginyería oferim diferents serveis per Ajuntaments, 

Entre els serveis que oferim als municipis :

El servei de gestió d’Enllumenat Públic encomanat.
El servei d’accés electrònic Wifi135.
L’assistència Tècnica Municipal en qualsevol tipus de servei municipal
El servei de manteniment d’infraestructura municipal de qualsevol tipus de servei depenent de l’administració.
Serveis SmartVillage i Laboratori d’innovació.

Com a responsable de Grans contractes, des d’aquesta secció correspon la supervisió de l’execució de les diferents concessions, contractes de serveis, així com adoptar les decisions i dictàmens necessaris per tal d’assegurar la seva correcta execució.

Enllumenat
La prestació de servei d’Enllumenat Públic als municipis troba el seu fonament en l’article 26.2 de la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Pública. Aquesta proposta aglutina diverses actuacions d’assessorament, gestió i assessorament tècnic del servei, des de l’elaboració de projectes, legalització, manteniment, inspecció, explotació eficient, tramitació de subvencions i optimització de la contractació del consum elèctric.

Sostenibilitat
Des de Sostenibilitat es duen a terme les tasques preparatòries necessàries per a la contractació del subministrament energètic sostenible  dels municipis . De la mateixa manera es gestiona tècnicament altres iniciatives com el Pla de Vehicle elèctric, així com l’assessorament municipal en matèria de sostenibilitat i obtenció de Petjada de Carboni.

La secció d’instal·lacions, a més d’assumir la gestió i manteniment de les instal·lacions pròpies, porta a terme les assistències municipals en matèria de Tecnologies Industrials.

instal·lacions
Des de la secció de comunicacions, es porta a terme l’assessorament i assistència als municipis en matèria de Telecomunicacions i SmartTecnologies, i es gestionen els Plans Provincials d’accés electrònics als municipis mitjançant el Pla Wifi135, així com el servei manteniment d’infraestructures de telecomunicacions municipals.qualsevol

Serveis d´enginyeria

filet
filet

C/ Nou, 151, local 7 - 17.600 Figueres
Tel/Fax. 972 673 806 Mv. 607 478 962 Colleng@collenginyeria.com

Projectes d’instal·lacions
Modificació i adaptació Vehicles
Seguretat i salud laboral
Assessoraments municipals

Projectes d'activitats
Estudis de consum
Naus industrials
Altres serveis

Avis Legal