Projectes d’instal·lacions


Un projecte d’enginyeria d’instal·lacions inclou el disseny i compliment de normativa de totes les instal·lacions tècniques des de que la companyia subministradora ens dona subministrament fins que arriba a la darrera connexió de qualsevol màquina o servei

Cal tenir present la frontera que representa el comptador de energia.  Un cop tenim clares les necessitats del client, es sol.licita a companyia la potència necessària pel desenvolupament de l’activitat, i es disenya la instal.lació fins a comptador. A partir d’aquest, es defineix la instal.lació d’acord amb les necessitats del client, i el compliment de normativa. Un cop acabada la instal.lació, es contracta una EIC pel tal que analitzi la instal.lació per si compleix el que disposa la reglamentació específica d’aplicació

Resumidament, des del despatx de Coll Enginyeria, quin tipus de projectes d’instal·lacions podem dur a terme?

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Climatització i calefacció.
Instal·lacions de gasos combustibles.
Sistemes contra incendis.
Sistemes d’extracció.
Xarxes de telecomunicació, veus i dades.
Sistemes d’alarma i seguretat.
Fred industrial.
Energia solar.
Altres Instal·lacions específiques.


Serveis d´enginyeria

filet
filet

C/ Nou, 151, local 7 - 17.600 Figueres
Tel/Fax. 972 673 806 Mv. 607 478 962 Colleng@collenginyeria.com

Projectes d’instal·lacions
Modificació i adaptació Vehicles
Seguretat i salud laboral
Assessoraments municipals

Projectes d'activitats
Estudis de consum
Naus industrials
Altres serveis

Avis Legal